Adatkezelési nyilatkozat

Hozzájáruló Nyilatkozat

 Hírlevél Küldéséhez

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján kifejezetten

h o z z á j á r u l o k

ahhoz, hogy Jövő Bárkája Egyesület (1221 Budapest, Görgény u. 13.; Adószám: 18879182-1-43) – továbbiakban: Társaság – mint adatkezelő számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél szolgáltatásra az adatkezeléshez való jelen hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaság nyilvántartásból 8 napon belül törölni kell, és részemre a továbbiakban hírlevél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat  elküldhetem egyest@egyest.hu e-mail címre, illetve a 1221 Budapest, Görgény u. 13. postai címre is.

A Társaság (mint adatkezelő) neve, címe Jövő Bárkája Egyesület, telefon: +36 30 725 1307
e-mail:egyest@egyest.hu, info@szwg.hu, web: https://www.egyest.hupostai elérhetőség: 1221 Budapest, Görgény u. 13.)
Az adatkezelés célja: Jövő Bárkája Egyesület, mint iskolával kapcsolatos hírekről, eseményekről tájékoztatás a hírlevél útján.
A kezelt adatok köre:

 1. Név
 2. E-mail cím

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez. 

Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, „leiratkozás” elküldését követő 8 napon belül.

Az adatkezelés címzettje:  A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.
A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Adatfeldolgozó: Zakróczi Ágnes

A személyes adataimmal kapcsolatban

 1. az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,
 2. kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 3. tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását
  (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 4. bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
 5. a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek(https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html),illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal. 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 2. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 3. Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 4. E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap:https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per –választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is. 

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott adataimról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.